SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Hörler Tiefbau AG
Betonwerk Schöni, Hundwil
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03126
Zertifiziert seit: 08.12.2021
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Koch AG
Appenzell
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01814
Zertifiziert seit: 27.05.2009
Norm: SN EN 13242
Appenzell
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03195
Zertifiziert seit: 27.05.2009
Norm: SN EN 13285:2021
Appenzell
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 03339
Zertifiziert seit: 20.12.2022
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Appenzell
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03340
Zertifiziert seit: 20.12.2022
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021