SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Hörler Tiefbau AG
Betonwerk Schöni, Hundwil
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02998
Zertifiziert seit: 08.12.2021
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Koch AG
Appenzell
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische / Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01814
Zertifiziert seit: 27.05.2009
Norm: EN 13242 / SN EN 13285 / SN 670 119-NA