SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Jura Léman Béton (JLB)
Gex
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 02231
Zertifiziert seit: 22.04.2016
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
SECAM
Les Rousses
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02176
Zertifiziert seit: 06.06.2018
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Les Rousses
Produkt: granulats pour des graves non-traitées / graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 02177
Zertifiziert seit: 06.06.2018
Norm: EN 13242 / SN EN 13285 / SN 670 119-NA