SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Jura Léman Béton (JLB)
Gex
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00950
Zertifiziert seit: 22.04.2016
Norm: SN EN 206
SECAM
Les Rousses
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 01441
Zertifiziert seit: 06.06.2018
Norm: SN EN 12620:2002 + A1:2008
Les Rousses
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 01442
Zertifiziert seit: 06.06.2018
Norm: SN EN 13242 / SN EN 13285 / SN 670 119-NA