SÜGB zertifizierte Werke

Werke

APEC SA
Châtillon Nord, Posieux
Produkt: mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 01174
Zertifiziert seit: 18.01.2017
Norm: SN 640 431-21
Bersier SA
Ménières
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00300
Zertifiziert seit: 20.06.2007
Norm: SN EN 12620:2002
Ménières
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 00516
Zertifiziert seit: 09.11.2009
Norm: SN EN 13043:2002
Béton Centre SA
Posieux
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01116
Zertifiziert seit: 17.10.2011
Norm: SN EN 206
Element AG
Tafers
Produkt: Betonfertigteile
Zertifikatsnummer: 01690
Zertifiziert seit: 12.06.2007
Norm: SN EN 13369:2013, SN EN 206:2013, SN EN 13224:2011, SN EN 13225:2013, SN EN 13978-1:2005, SN EN 14843:2007, SN EN 14992:2007 + A1:2012, SN EN 15050:2007 + A1:2012, SN EN 15258:2008
Fr. Blaser AG
Kerzers
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02018
Zertifiziert seit: 24.03.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Fribéton SA
Posieux
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00941
Zertifiziert seit: 06.10.2015
Norm: SN EN 206
Gravière de Châtillon SA
Gravière de Grands Champs
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 01917
Zertifiziert seit: 06.02.2019
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Gravière de Grands Champs
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02415
Zertifiziert seit: 17.09.2019
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Posieux
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 00303
Zertifiziert seit: 29.06.2007
Norm: SN EN 13043:2002
Posieux
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00304
Zertifiziert seit: 29.06.2007
Norm: SN EN 12620:2002
Grisoni-Zaugg SA
Sorens
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00325
Zertifiziert seit: 05.11.2007
Norm: SN EN 12620:2002
Sorens
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 00326
Zertifiziert seit: 05.11.2007
Norm: SN EN 13043:2002
Sorens
Produkt: mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 00327
Zertifiziert seit: 05.11.2007
Norm: SN 640 431-21
Holcim Granulats et Bétons SA
Châtel St-Denis
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00965
Zertifiziert seit: 01.12.2005
Norm: SN EN 206
Lully
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01139
Zertifiziert seit: 03.02.2010
Norm: SN EN 206
Holcim Granulats et Bétons SA, Zurich
Romont
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01140
Zertifiziert seit: 01.12.2005
Norm: SN EN 206
JPF Gravières SA - La Tana
Grandvillard
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00301
Zertifiziert seit: 29.06.2007
Norm: SN EN 12620:2002
Grandvillard
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 00302
Zertifiziert seit: 29.06.2007
Norm: SN EN 13043:2002
Grandvillard
Produkt: Mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 00306
Zertifiziert seit: 03.07.2007
Norm: SN 640 431-21
Kieswerk Kiemy AG
Düdingen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02127
Zertifiziert seit: 25.04.2006
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Düdingen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02128
Zertifiziert seit: 25.04.2006
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Rograve SA
Posieux
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00867
Zertifiziert seit: 06.10.2015
Norm: SN EN 12620:2002
Posieux
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 01254
Zertifiziert seit: 22.11.2017
Norm: SN EN 13043:2002
Sables et Graviers Tuffière SA
Frischbeton Düdingen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02260
Zertifiziert seit: 18.06.2015
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Posieux
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02257
Zertifiziert seit: 24.07.2009
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Posieux
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02258
Zertifiziert seit: 24.07.2009
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Posieux
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 02259
Zertifiziert seit: 08.06.2010
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Savary Béton Frais et Gravières SA
Vesin
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 01194
Zertifiziert seit: 15.03.2017
Norm: SN EN 206
Vigier Beton Romandie AG
St. Ursen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 01692
Zertifiziert seit: 01.09.2008
Norm: SN EN 12620:2002 + A1:2008
Tentlingen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 01693
Zertifiziert seit: 01.09.2008
Norm: SN EN 12620:2002 + A1:2008
Tentlingen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 01694
Zertifiziert seit: 09.03.2009
Norm: SN EN 206:2013