SÜGB zertifizierte Werke

Werke

APEC SA
Châtillon Nord, Posieux
Produkt: enrobés bitumineux
Zertifikatsnummer: 02645
Zertifiziert seit: 18.01.2017
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Châtillon Nord, Posieux
Produkt: agrégats d'enrobés
Zertifikatsnummer: 02646
Zertifiziert seit: 18.01.2017
Norm: SN EN 13108-8:2005
Châtillon Nord, Posieux
Produkt: mélange semi-hermétique et couches supérieures
Zertifikatsnummer: 02647
Zertifiziert seit: 18.01.2017
Norm: VSS 40 436:2019
Bersier SA
Menières
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02778
Zertifiziert seit: 20.06.2007
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Menières
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02779
Zertifiziert seit: 09.11.2009
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Béton Centre SA
Farvagny
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03252
Zertifiziert seit: 17.10.2011
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Centre de Tri Romont SA
Romont
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02983
Zertifiziert seit: 22.09.2021
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Element AG
Tafers
Produkt: Betonfertigteile
Zertifikatsnummer: 02570
Zertifiziert seit: 12.06.2007
Norm: EN 13224:2011, EN 13225:2013, EN 13978-1:2005, EN 14843:2007, EN 14992:2007 + A1:2012, EN 15050:2007 + A1:2012, EN 15258:2008
Fr. Blaser AG
Kerzers
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03427
Zertifiziert seit: 24.03.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Fribéton SA
Posieux
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03255
Zertifiziert seit: 06.10.2015
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Gravière de Châtillon SA
Gravière de Grands Champs
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02550
Zertifiziert seit: 06.02.2019
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Gravière de Grands Champs
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02415
Zertifiziert seit: 17.09.2019
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Grisoni Zaugg SA
Sorens
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02648
Zertifiziert seit: 05.11.2007
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Sorens
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02649
Zertifiziert seit: 05.11.2007
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Sorens
Produkt: enrobés bitumineux
Zertifikatsnummer: 02650
Zertifiziert seit: 05.11.2017
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Sorens
Produkt: agrégats d'enrobés
Zertifikatsnummer: 02651
Zertifiziert seit: 05.11.2017
Norm: SN EN 13108-8:2005
Sorens
Produkt: mélange semi-hermétique et couches supérieures
Zertifikatsnummer: 02652
Zertifiziert seit: 05.11.2017
Norm: VSS 40 436:2019
Holcim Granulats et Bétons SA
Châtel-St-Denis
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03468
Zertifiziert seit: 01.12.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Lully
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03296
Zertifiziert seit: 03.02.2010
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Romont
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 02634
Zertifiziert seit: 01.12.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
JPF Gravières SA
Grandvillard
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02551
Zertifiziert seit: 29.06.2007
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Grandvillard
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02552
Zertifiziert seit: 29.06.2007
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Grandvillard
Produkt: enrobés bitumineux
Zertifikatsnummer: 02553
Zertifiziert seit: 03.07.2007
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Grandvillard
Produkt: agrégats d'enrobés
Zertifikatsnummer: 02554
Zertifiziert seit: 03.07.2007
Norm: SN EN 13108-8:2005
Grandvillard
Produkt: mélange semi-hermétique et couches supérieures
Zertifikatsnummer: 02555
Zertifiziert seit: 03.07.2019
Norm: VSS 40 436:2019
Kieswerk Kiemy AG
Düdingen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02127
Zertifiziert seit: 25.04.2006
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Düdingen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02128
Zertifiziert seit: 25.04.2006
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Rograve SA
Posieux
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02531
Zertifiziert seit: 06.10.2015
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Posieux
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02532
Zertifiziert seit: 22.11.2017
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Sables et Graviers Tuffière SA
Frischbeton Düdingen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 02260
Zertifiziert seit: 18.06.2015
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Posieux
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 02257
Zertifiziert seit: 24.07.2009
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Posieux
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 02258
Zertifiziert seit: 24.07.2009
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Posieux
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 02259
Zertifiziert seit: 08.06.2010
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
Savary Béton Frais et Gravières SA
Vesin
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 03406
Zertifiziert seit: 15.03.2017
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Vigier Beton Romandie AG
St. Ursen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02558
Zertifiziert seit: 01.09.2008
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Tentlingen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03156
Zertifiziert seit: 09.03.2009
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021