SÜGB zertifizierte Werke

Werke

BBA Belagswerk Beringen AG
Beringen
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 01630
Zertifiziert seit: 29.04.2009
Norm: SN EN 13108-8:2005
Beringen
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02441
Zertifiziert seit: 29.04.2009
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Beringen
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02442
Zertifiziert seit: 29.04.2009
Norm: VSS 40 436:2019
Eckert Baulogistik AG
UPB Umschlagplatz Beringen
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01775
Zertifiziert seit: 12.03.2018
Norm: SN EN 13242
UPB Umschlagplatz Beringen
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03017
Zertifiziert seit: 12.03.2018
Norm: SN EN 13285:2021
Holcim Kies und Beton AG, Zürich
Schaffhausen
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03121
Zertifiziert seit: 23.11.2005
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
Schaffhausen
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02358
Zertifiziert seit: 19.02.2010
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Schaffhausen
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01797
Zertifiziert seit: 14.02.2014
Norm: SN EN 13242
Schaffhausen
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03430
Zertifiziert seit: 14.02.2014
Norm: SN EN 13285:2021