SÜGB zertifizierte Werke

Werke

Béton frais Grandson SA
Grandson
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00980
Zertifiziert seit: 10.07.2012
Norm: SN EN 206
Béton Frais Gruyère SA
Bulle
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01136
Zertifiziert seit: 18.12.2006
Norm: SN EN 206
Béton Frais Orbe SA
Sergey, Centrale Liebherr
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00940
Zertifiziert seit: 11.03.2011
Norm: SN EN 206
Béton frais Yverdon SA
Yverdon
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00979
Zertifiziert seit: 23.11.2012
Norm: SN EN 206
Béton Replan SA
Granges-pres-Marnand
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01138
Zertifiziert seit: 30.11.2006
Norm: SN EN 206
Camandona SA
Daillens
Produkt: mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 01073
Zertifiziert seit: 12.10.2016
Norm: SN 640 431-21
Daillens
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 01074
Zertifiziert seit: 12.10.2016
Norm: SN EN 13043:2002
St-Triphon
Produkt: mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 01075
Zertifiziert seit: 12.10.2016
Norm: SN 640 431-21
St-Triphon
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 01076
Zertifiziert seit: 12.10.2016
Norm: SN EN 13043:2002
Carrière de Sous-Vent SA
Bex
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00347
Zertifiziert seit: 21.12.2007
Norm: SN EN 12620:2002
Bex
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 00348
Zertifiziert seit: 21.12.2007
Norm: SN EN 13043:2002
Bex
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 01155
Zertifiziert seit: 23.11.2016
Norm: SN 670 119-NA
Carrières d'Arvel SA
Arvel
Produkt: granulats pour mélanges hydrocarbonés
Zertifikatsnummer: 00036
Zertifiziert seit: 30.05.2005
Norm: SN EN 13043:2002
Arvel
Produkt: granulats pour ballasts de voies ferrées
Zertifikatsnummer: 00037
Zertifiziert seit: 30.05.2005
Norm: SN EN 13450:2002
Arvel
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00179
Zertifiziert seit: 02.03.2006
Norm: SN EN 12620:2002
Villeneuve
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 00352
Zertifiziert seit: 01.02.2008
Norm: SN 670 119-NA
Carrières du Lessus HB SA
St-Triphon
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 01763
Zertifiziert seit: 07.11.2018
Norm: SN EN 13242 / SN EN 13285 / SN 670 119-NA
Catellani SA
Granges-près-Marnand
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00216
Zertifiziert seit: 16.06.2006
Norm: SN EN 12620:2002
Creabeton Matériaux AG
Granges-près-Marnand
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 01639
Zertifiziert seit: 16.09.2015
Norm: SN EN 12620:2002 + A1:2008
Gravière de l'Isle S.A.
Isle
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00229
Zertifiziert seit: 13.07.2006
Norm: SN EN 12620:2002
Gravière de la Claie-aux-Moines SA
Savigny
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00247
Zertifiziert seit: 08.09.2006
Norm: SN EN 206-1:2000
Savigny
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00332
Zertifiziert seit: 30.11.2007
Norm: SN EN 12620:2002
Savigny
Produkt: Granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 00520
Zertifiziert seit: 05.11.2009
Norm: SN 670 119-NA
Gravière de Sergey SA
Sergey
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00623
Zertifiziert seit: 11.03.2011
Norm: SN EN 12620:2002
Holcim (Suisse) SA
La Sarraz
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 00587
Zertifiziert seit: 22.11.2010
Norm: SN 670 119-NA
Holcim BF+P SA
Aigle
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00959
Zertifiziert seit: 20.12.2007
Norm: SN EN 206
Bussigny
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01010
Zertifiziert seit: 26.07.2005
Norm: SN EN 206
Morges
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01009
Zertifiziert seit: 26.07.2005
Norm: SN EN 206
Villeneuve
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00975
Zertifiziert seit: 26.07.2005
Norm: SN EN 206
Holcim Gradisles SA
Aigle
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00114
Zertifiziert seit: 28.11.2005
Norm: SN EN 12620:2002
Holcim Granulats et Bétons SA, Zurich
Avenches
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01054
Zertifiziert seit: 01.12.2005
Norm: SN EN 206
Bière
Produkt: granuats pour béton
Zertifikatsnummer: 00151
Zertifiziert seit: 29.12.2005
Norm: SN EN 12620:2002
Bière
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 00588
Zertifiziert seit: 22.11.2010
Norm: SN 670 119-NA
Bretonnières
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00153
Zertifiziert seit: 29.12.2005
Norm: SN EN 12620:2002
La Sarraz
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00263
Zertifiziert seit: 15.12.2006
Norm: SN EN 12620:2002
Implenia Suisse SA
Ecublens
Produkt: mélanges bitumineux
Zertifikatsnummer: 01216
Zertifiziert seit: 21.06.2017
Norm: SN 640 431-21
GH 1000 TN DM/116.43.201, Îlot Sud, Morges
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01908
Zertifiziert seit: 23.03.2016
Norm: SN EN 206:2013
GH RACOMIX COMPACT 50/no 116.43.200, ONU Palais des Nations
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 01515
Zertifiziert seit: 08.06.2017
Norm: SN EN 206:2013
SIPE TORRE 1100/116.34.200, La Corsaz, Montreux
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 02015
Zertifiziert seit: 19.03.2019
Norm: SN EN 206:2013 + A1:2016
SIPE TORRE 1875/116.42.202,COOP, Aclens
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01911
Zertifiziert seit: 14.11.2016
Norm: SN EN 206:2013
SIPE TORRE 2250 SKIP/116.42.203, Petite Prairie, Nyon
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01909
Zertifiziert seit: 23.03.2016
Norm: SN EN 206:2013
SIPE VH4 SP 1875/116.42.205, Saut de Mouton, Renens
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01907
Zertifiziert seit: 08.06.2017
Norm: SN EN 206:2013
SIPE VH4 SP 2250/116.42.204, Ecole Hôtelière, Lausanne
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01910
Zertifiziert seit: 05.10.2017
Norm: SN EN 206:2013
INDUNI & Cie SA
CAB 1 4102 GH 1000 TN DM/quartier des Halles
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01588
Zertifiziert seit: 12.12.2017
Norm: SN EN 206:2013
CAB 2 4100 GH 1000 TN DM/chantier ECAVENIR,Lausanne
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01587
Zertifiziert seit: 12.12.2017
Norm: SN EN 206:2013
Orllati Béton SA
Bioley-Orjulaz
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00990
Zertifiziert seit: 23.06.2016
Norm: SN EN 206
Orllati Granulats & Béton SA
Bioley-Orjulaz
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 01516
Zertifiziert seit: 09.07.2018
Norm: SN EN 12620:2002 + A1:2008
Reymond Frères SA
Coinsins
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 01039
Zertifiziert seit: 17.08.2016
Norm: SN EN 12620:2002
Risse Béton SA
Coinsins
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01038
Zertifiziert seit: 17.08.2016
Norm: SN EN 206
Roulin Frères SA
Bioley-Magnoux
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 00891
Zertifiziert seit: 16.02.2016
Norm: SN EN 206
Bioley-Magnoux
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00890
Zertifiziert seit: 17.02.2016
Norm: SN EN 12620:2002
Sables et Graviers La Poissine SA
Grandson
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00696
Zertifiziert seit: 10.07.2012
Norm: SN EN 12620:2002
Sagrave (Meillerie) SA
Meillerie
Produkt: granulats et graves non-traitées
Zertifikatsnummer: 00490
Zertifiziert seit: 24.07.2009
Norm: SN 670 119-NA
Sagrave SA
Ouchy
Produkt: granulats pour béton
Zertifikatsnummer: 00226
Zertifiziert seit: 13.07.2006
Norm: SN EN 12620:2002
Sous-Vent Beton
Bex
Produkt: béton
Zertifikatsnummer: 01149
Zertifiziert seit: 21.12.2007
Norm: SN EN 206