SÜGB zertifizierte Werke

Werke

BAZ Belag AG Zentralschweiz
Oberwil bei Cham
Produkt: Ausbauasphalt
Zertifikatsnummer: 01627
Zertifiziert seit: 20.04.2009
Norm: SN EN 13108-8:2005
Oberwil bei Cham
Produkt: Asphaltbeton
Zertifikatsnummer: 02433
Zertifiziert seit: 20.04.2009
Norm: EN 13108-1:2006/AC:2008
Oberwil bei Cham
Produkt: Splittmastixasphalt
Zertifikatsnummer: 02434
Zertifiziert seit: 20.04.2009
Norm: EN 13108-5:2006/AC:2008
Oberwil bei Cham
Produkt: Offenporiger Asphalt
Zertifikatsnummer: 02435
Zertifiziert seit: 20.04.2009
Norm: EN 13108-7:2006/AC:2008
Oberwil bei Cham
Produkt: Semidichtes Mischgut SDA
Zertifikatsnummer: 02436
Zertifiziert seit: 20.04.2009
Norm: VSS 40 436:2019
Holcim Kies und Beton AG, Zürich
Betonwerk Hünenberg
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03303
Zertifiziert seit: 02.02.2022
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021
PRB Partnerschaft Recycling Boden AG
Cham
Produkt: Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 01819
Zertifiziert seit: 07.08.2015
Norm: SN EN 13242
Cham
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02419
Zertifiziert seit: 07.08.2015
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Cham
Produkt: Ungebundene Gemische
Zertifikatsnummer: 03153
Zertifiziert seit: 07.08.2015
Norm: SN EN 13285:2021
Risi AG
Cham
Produkt: Gesteinskörnungen für Beton
Zertifikatsnummer: 02163
Zertifiziert seit: 16.03.2012
Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
Cham
Produkt: Gesteinskörnungen für Asphalt
Zertifikatsnummer: 02164
Zertifiziert seit: 16.03.2012
Norm: EN 13043:2002/AC:2004
Cham
Produkt: Beton
Zertifikatsnummer: 03497
Zertifiziert seit: 16.03.2012
Norm: SN EN 206:2013 + A2:2021